ضرورت و اهمیت دوره POST DBA

 

سازوكار دنياي امروز چنان است كه گويا همه اركان و اجزاي آن سرعت گرفته اند و به سوي قله هاي ترقي مي شتابند. سازمان های امروز نیازمند مدیرانی هستند که با بینش و توجه بالقوه خود توانایی اداره و حل مشکلات پیچیده را داشته باشند.

هدف اصلی این آموزش، توانمند سازی مدیران است تا به کمک آن بتوانند فعالیت های اقتصادی، خدماتی و تولیدی را در بخش های خصوصی، دولتی و تعاونی بهبود بخشند. بر همین اساس دوره Post DBA فرصتی است برای براي پاسخ دهي به نياز تصميم گيرندگان در صنايع مختلف تا آنها را با دانش نوين در زمينه مديريت کسب و کار در عرصه های ابر رقابتي آشنا كند تا بتوانند در ايفاي نقش معمار سازمانی به طور موثر و كارآمد عمل نمایند.