اساتید

دکتر حامد حیدری

اطلاعات تکمیلی

 • سوابق تحصیلی

  دکتری مدیریت
  گرایش : مدیریت منابع انسانی
  موسسه/دانشگاه : علوم و تحقیقات تهران (آزاد 1388 - 1395)

 • سوابق مدیریتی و اجرایی

  16 سال سابقه اجرایی مستمر در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانکداری

  مشاور مدیریت کسب وکار در بخش صنایع و خدمات در سه حوزه :

  طراحی و اجرای نظام مدیریت منابع انسانی

  طراحی و اجرای نظام مدیریت استراتژیک

  طراحی و ساخت آینده کسب و کار

  استانداردسازی رفتار و شخصیت سازمان

   

  الف) استاد مرکز آموزشهای کاربردی دانشگاه تهران
  وظایف و دستاوردها :
  بیش از 50000 نفر ساعت آموزش در دوره های MBA و DBA


  ب) تجارب اجرایی
  بانک صادرات ایران از سال 1386 تاکنون
  نوع شغل: امور تحقیقاتی و برنامهریزی
  عنوان شغل: مسئول گروه برنامهریزی و مطالعات استراتژيک
  نوع شغل: امور تحقیقاتی و برنامهریزی
  عنوان شغل: دبیر شورای عالی پژوهش
  شرکت پست جمهوری اسلامی ایران 1383 الی 1386
  نوع شغل: کارمند
  سمت شغلی: کارشناس اداری

   

  ج) تجارب اجرایی – پژوهشی
  ج- 1) حوزه برنامهریزی استراتژیک در بانک صادرات ایران
  عنوان پروژه: تدوین برنامه عملیاتی سال 1399
  نوع نقش: مدیر پروژه
  عنوان پروژه: تدوین برنامه عملیاتی سال 1398
  نوع نقش: مدیر پروژه
  عنوان پروژه: تدوین برنامه عملیاتی سال 1397
  نوع نقش: مدیر پروژه
  عنوان پروژه: تدوین برنامه عملیاتی سال 1396
  نوع نقش: مدیر پروژه
  عنوان پروژه: تدوین برنامه عملیاتی سال 1395
  نوع نقش: مدیر پروژه
  عنوان پروژه: تدوین برنامه عملیاتی سال 1394
  نوع نقش: مدیر پروژه
  عنوان پروژه: تدوین برنامه استراتژیک سه ساله بانک صادرات ایران 1394 - 1397
  نوع نقش: مدیر پروژه
  عنوان پروژه: تدوین برنامه عملیاتی سال 1393
  نوع نقش: مدیر پروژه
  عنوان پروژه: تدوین برنامه عملیاتی سال 1392
  نوع نقش: مدیر پروژه
  عنوان پروژه: تدوین برنامه عملیاتی سال 1391
  نوع نقش: مدیر پروژه
  عنوان پروژه: تدوین برنامه استراتژیک پنج ساله بانک صادرات ایران 1394 - 1389
  نوع نقش: همکار پروژه

  ج- 2) حوزه پژوهشی در بانک صادرات ایران
  عنوان پروژه: طراحی و استقرار نظام پرداخت مبتنی بر مدیریت عملکرد 1399
  نوع نقش: مدیر پروژه
  عنوان پروژه: برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی 1392 - 1395
  نوع نقش: همکار پروژه
  عنوان پروژه: طراحی و استقرار فرهنگ سازماني پايدار 1390 - 1391
  نوع نقش: عضو تیم پژوهشی

   

  د) تجارب اجرایی داوطلبانه
  بانک صادرات ایران از سال 1392 - 1395
  عنوان شغل: دبیر کمیته پیشگیری بحران بانک صادرات ایران
  مرکز توسعه مدیریت ایران 1389 - 1392
  عنوان شغل: پژوهشگر
  مجمع تشخیص مصلحت نظام 1390 - 1392
  عنوان شغل: عضو کانون نخبگان، خرده فرهنگها و قوميتها


  ه) سوابق علمی و اجرایی در سایر سازمانها
  شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 1393 - 1395
  عنوان پروژه: ممیزی و طراحی نظام پدافندغیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکتهای تابعه
  نوع نقش: مدیر ارشد اجرایی
  مجمع تشخیص مصلحت نظام 1390 - 1392
  عنوان پروژه: بررسي نقش نخبگان در دستيابي به نوانديشي و پويايي فکري
  نوع نقش: پژوهشگر

 • سوابق علمی، پژوهشی و آموزشی

  عنوان کتاب : مبانی دانش محیط شناسی راهبردی
  ناشر : صفار
  تاریخ : ۱۳۹۴
  توضیحات : کتابی ویژه مدیران ارشد، کارآفرینان سازمانی، تحلیلگران و برنامهریزان استراتژیک، دانشجویان مقاطع عالی کارآفرینی، استراتژی و کسب و کار
  عنوان کتاب : تفکر مرزشکنانه الزام راهبردي آينده سازمانها
  ناشر : در دست انتشار
  توضیحات : کتابی راهبردی در زمینه فرصتشناسی و آیندهپژوهی
  عنوان مقاله : بررسي عوامل موثر بر توانمندسازي نيروي انساني در خدمات بررسي موردي در نظام بانکي
  ناشر : دانشگاه تهران
  تاریخ : ۱۳۸۸
  توضیحات : نشریه مدیریت دولتی - درجه: علمی - پژوهشی
  عنوان مقاله : ارائه الگوی توفیق مدیریت دانش
  ناشر : دانشگاه شهید بهشتی
  تاریخ : ۱۳۸۹
  توضیحات : نشریه چشمانداز مدیریت دولتی - درجه: علمی - پژوهشی
  عنوان مقاله : بررسی نقش میانجی چابکی و نوآوری سازمانی در رابطه کاربرد سیستم مدیریت دانش و عملکرد سازمان
  ناشر : کنفرانس مدیریت دانش
  تاریخ : ۱۳۹۰
  توضیحات : کنفرانس مدیریت دانش - درجه: علمی - پژوهشی
  عنوان مقاله : اثر ادراک عدالت سازماني بر رضايت شغلي کارکنان در بخش دولتي
  ناشر : دانشگاه آزاد اسلامی
  تاریخ : ۱۳۹۱
  توضیحات : نشریه رسالت مدیریت دولتی - درجه: علمی - پژوهشی
  عنوان مقاله : رويکرد برتري سازمان در تعامل با محيط: ارتقاء نيروي انسانی براي محيط کاري جديد
  ناشر : دانشگاه امام حسین
  تاریخ : ۱۳۹۳
  توضیحات : نشریه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی - درجه: علمی - پژوهشی
  عنوان مقاله : ارائه الگوي توسعه نظام اداري ايران: با تاکيد بر تعامل اداره و سياست
  ناشر : دانشگاه آزاد اسلامی اراک
  تاریخ : ۱۳۹۰
  توضیحات : مقاله برتر همایش

 • سایر اطلاعات

  رتبه نخست آزمون ورودی مقطع دکترای تخصصی
  پژوهشگر برتر صنعت بانکداری در سال 1392